Postup pri preplácaní nákladov spojených s účasťou člena na vzdelávacej aktivite

Vzhľadom k súčasnej situácii s COVID-19 Vás prosíme všetky potrebné dokumenty k preplateniu ASV posielať na email:  rksapa3@gmail.com


Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a regionálne komory hospodária so svojím majetkom a finančnými prostriedkami v súlade s úlohami a cieľmi určenými zákonom NR SR č. 578/2004 Z.z. a štatútom komory. Všetky orgány a subjekty vo vnútornej štruktúre komory a regionálnej komory nesú zodpovednosť za hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami na princípe osobnej zodpovednosti.

Článok 8 Hospodárskeho poriadku upravuje poskytovanie finančných prostriedkov na výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Regionálna komora môže poskytnúť svojim členom príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou na sústavnom vzdelávaní vo výške schválenej radou regionálnej komory.

RK SaPA Bratislava III so sídlom na Vajnorskej 1, uhrádza svojim členom vo výške :

30,00 Eur na člena RK BA III , pričom člen môže o takýto príspevok zažiadať maximálne 1x v priebehu 2 po sebe idúcich rokov.

O tento príspevok môže zažiadať každý člen RK Bratislava III, ktorý má riadne uhradené svoje členské príspevky za celé obdobie svojho členstva.  

(táto úprava nadobúda platnosť dňom 20.2.2018)

Regionálna komora v prvom rade poskytuje príspevky na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách a seminároch organizovaných komorou. Príspevky na vzdelávacie aktivity organizované inými organizáciami môže poskytnúť, ak má dostatok finančných prostriedkov. To isté sa týka aj účasti na vzdelávacích aktivitách v zahraničí.

Podmienky pre poskytnutie príspevku

O príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou na vzdelávacej aktivite môže požiadať člen komory, ktorý má riadne uhradené všetky členské príspevky (Rada regionálnej komory si môže stanoviť, ako dlho musí byť žiadateľ členom komory, v akých časových intervaloch bude príspevok poskytnutý a v akej výške).

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o príspevok predkladá člen Rade regionálnej komory, do ktorej je zaradený, najneskôr 30 dní pred konaním aktivity, v osobitých prípadoch z objektívnych príčin po dohode s Radou RK BA III aj v kratšom období ako je lehota 30 dní.

V žiadosti musí byť jasne uvedené, o akú vzdelávaciu aktivitu ide, kto je organizátorom, dátum a miesto konania. Zároveň člen uvedie, či sa vzdelávacieho podujatia zúčastní aktívne, alebo pasívne. V prípade aktívnej účasti uvedie názov prednášky.

Ďalej musí byť v žiadosti uvedená predpokladaná výška nákladov spojených s účasťou na vzdelávacej aktivite, t.j. výška účastníckeho poplatku, náklady na ubytovanie a cestovné. (je nutné doložiť aj samotný program aktivity, ktorý zvyčajne dostanete po prihlásení sa na danú aktivitu )

ŽIADOSŤ O PREPLATENIE NÁKLADOV

Elektronické podanie 


Rozhodnutie rady regionálnej komory

Rada regionálnej komory na najbližšom zasadnutí ( rada zasadá zvyčajne každú prvú stredu v mesiaci) žiadosť prerokuje a rozhodne o schválení, alebo neschválení žiadosti. V prípade schválenia žiadosti, musí byť uvedená výška poskytnutého príspevku na úhradu nákladov spojených s účasťou na vzdelávacej aktivite. O svojom rozhodnutí oboznámi žiadateľa do 3 dní od zasadnutia. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, o jeho poskytnutí rozhoduje Rada regionálnej komory. Proti rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.


Vyúčtovanie poskytnutého príspevku

Člen komory, ktorému bol pred schválený príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou na vzdelávacej aktivite, je povinný do 10 dní od konania predložiť všetky podklady ku preplateniu a to:

je nutne predložiť ORIGINÁL dokladov :

  • - riadne vyplnený a podpísaný cestovný príkaz ( platí v prípade, že žiadateľ na aktivitu cestoval mimo miesto svojho bydliska a zároveň žiada o cestvovné náhrady )
  • - doklady o výšku nákladov na cestovné - cestovné lístky z hromadnej dopravy (v prípade, že člen komory použije na cestu vlastné auto, priloží k cestovnému príkazu fotokópiu technického preukazu a doklad o výške cestovného) - ( platí to isté ako v predošlom bode )
  • - originál dokladu o uhradení konferenčného poplatku
  • - originál dokladu o uhradení ubytovania - ( platí ak žiadateľ žiada preplatenie za ubytovanie )
  • fotokópiu potvrdenia o účasti
  • Správu ZO SLUŽOBNEJ CESTY  - podávate len v prípade, že sa vzdelávacia aktivita konala mimo územie SR !

Regionálna komora na najbližšej Rade komory od doručenia dokladov vykoná vyúčtovanie a uhradí členovi komory schválený príspevok.


Cestovný príkaz ( v prípade, že sa vzdelávacia aktivita koná mimo Vaše bydlisko) je možné si vyplniť a stiahnuť tu :

https://www.cestovnyprikaz.sk/

SPRÁVA ZO SLUŽOBNEJ CESTY - podávate len v prípade, že sa vzdelávacia aktivita konala mimo územie SR !

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte :

Mgr. Erika Lipovská

rksapa3@gmail.com