ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

O ČLENSTVE


VZNIK ČLENSTVA • Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.
 • Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru alebo pôrodnú asistentku, ak : 

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,

b) je bezúhonná; to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie,
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.


Odborná spôsobilosť sa preukazuje overenými (notárom alebo matrikou) dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 5 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. 

!!! POZOR !!!

!! Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie už len pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať !!

V zmysle § 38 ods. 2 zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. (vybavíte na počkanie už aj na ktorejkoľvek Pošte SR.)

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov, preukaz člena a informačný list o príslušnosti k regionálnej komore.


Žiadosť ku stiahnutiu nájdete pod textomPRÍSLUŠNOSŤ K RK Člen komory je zaradený do regionálnej komory podľa miesta výkonu povolania.

( CEZ PORTAL SI VIE SESTRA VO SVOJOM PROFILE ON-LINE ZAŽIADAŤ O ZMENU V PRÍSLUŠNOSŤ DO TEJ RK, V KTOREJ MA ZÁUJEM BYŤ ČLENOM)
Zmena príslušnosti k regionálnej komore 


Každá sestra/pôrodná asistentka je povinná bez zbytočného odkladu písomne ALEBO on line cez svoj profil nahlásiť zmeny údajov vedených v registri.
Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania, ak si nezažiada o príslušnosť v RK podľa svojho výberu, viď text vyššieMožnosť výberu príslušnosti k regionálnej komore
Rada komory môže na základe odôvodnenej písomnej alebo on line žiadosti člena rozhodnúť o jeho zaradení do inej regionálnej komory ako podľa miesta výkonu povolania. 


POPLATKY SPOJENÉ

 S ČLENSTVOM


Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. 

K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.


Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:

 • číslo účtu: 
 • SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 2070
 • špecifický symbol: Vaše registračné číslo

Ročný členský príspevok pre riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu:
 • SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: Vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Udržiavací členský príspevok člena SK SaPA je 8€.

Udržiavací členský príspevok platí pre členov vykonávajúcich povolanie v zahraničí, členov ktorí majú pozastavenú registráciu z dôvodu nevykonávania povolania 


 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: Vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Členský príspevok člena SK SaPA na materskej alebo rodičovskej dovolenke je 5€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: Vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550


Všetky potrebné tlačivá v súlade s vnútornými predpismi SKSaPA


2017_Žiadosť o zápis do zoznamu členov_11_2017


2016_Prihláška do odbornej sekcie_01_2016


2017_2_Žiadosť o zrušenie registrácie_11_2017


2017_3_Oznamenie_postupu_pri_registracii_11_2017


2017_Oznámenie vyjadrenie RK SaPA k etickej spôsobilosti_11_2017


2017_Oznamenie_zmeny_udajov_do_registra_11_2017


2017_Potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca_01_2017.xls


2017_Žiadost o dočasné pozastavenie registrácie_11_2017.doc


2017_Žiadosť o obnovenie registrácie_11_2017.doc


2017_Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov_11_2017.doc


2017_Žiadosť o vydanie licencie pre odborneho zastupcu_11_2017.doc


2017_Žiadosť o vydanie licencie pre samostatnú prax_11_2017.doc


2017_Žiadosť o vydanie licencie pre zdravotnícke povolanie_11_2017.doc


2017_Žiadost o vydanie odpisu o registrácii_11_2017.doc


Poplatky spojené s členstvom :


Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.
Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2070

Ročný členský príspevok pre riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550


Čo je registrácia?

Prečo byť členom

Právna poradňa

Každý člen SKSaPA automaticky získava nárok na právne poradenstvo ako aj samotné právne zastupovanie v prípade pracovno-právneho problému, právnikmi SKSaPA. Registrované sestry a PA - nečlenky, tento nárok nemajú.