PODPORA ŠTUDENTOM ZA NAŠU BUDÚCNOSŤ !

PROTIKORUPČNÁ PETÍCIA My, občania Slovenskej republiky, ktorí sa už ďalej nemôžeme pozerať na marazmus, do ktorého nás korupcia dostáva, na základe ústavného práva garantovaného v Čl. 27 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení (ďalej len "Ústava Slovenskej republiky"), ktorého výkon upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom a účinnom znení (ďalej len "Zákon o petičnom práve") týmto prostredníctvom petície adresujeme Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá je v zmysle § 133 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení (ďalej len "Rokovací poriadok NR SR") povinná prerokovať petície, ktoré podpísalo aspoň 100 000 občanov, nasledovné: 1. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky prerokovať túto petíciu, a to v jej pléne. 2. Navrhujeme, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vykonali všetky potrebné úkony na zvolanie schôdze, alebo zaradenie bodu do programu schôdze, ktorého obsahom bude nevyslovenie dôvery ministrovi vnútra Slovenskej republiky JUDr. Robertovi Kaliňákovi prostredníctvom hlasovania, tak aby v prípade úspešného hlasovania mohol prezident Slovenskej republiky v zmysle Čl. 116 Ústavy Slovenskej republiky pristúpiť k jeho odvolaniu. 3. Navrhujeme, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom hlasovania o schválení noviel príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (ďalej len "Zákon o prokurátoroch") zaradili do právneho poriadku Slovenskej republiky možnosť v odôvodnených prípadoch odvolať špeciálneho prokurátora Národnou radou Slovenskej republiky a to aj bez návrhu generálneho prokurátora, a v prípade prijatia takejto úpravy, po nadobudnutí jej účinnosti následne hlasovali o odvolaní súčasného špeciálneho prokurátora JUDr. Dušana Kováčika. 4. Navrhujeme, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali o pozvaní členov petičného výboru na schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorých sa bude rokovať o návrhoch podľa bodu 2. a bodu 3. tejto petície, aby členovia petičného výboru mohli vystúpiť v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Toto navrhujeme, pretože osoby uvedené v bode 2. a bode 3. sú podozrivé z marenia riadneho vyšetrenia káuz s korupčným obsahom. Ich odchod z ústavných funkcií síce nie garanciou zmeny, no je nevyhnutným začiatkom. V Bratislave dňa 02.05.2017