Výsledky prieskumu

Grafy prieskumu ku stiahnutiu v PDF a WORD prílohách pod textom

Vážení členovia, sestry - pôrodné asistentky

Prinášame vám výsledky prieskumu, ktorý prebiehal počas mesiac Máj 2017.
Prieskum bol zameraný na región spadajúci do pôsobnosti Regionálnej komory Bratislava III.
Do prieskumu sa samozrejme mohli zapojiť aj nečlenovia ako aj iní zamestnanci zdravotníckych a nezdravotníckych zariadení v našej pôsobnosti. Upozorňujeme, že prieskum bol anonymný a preto jeho výsledky sú čisto informatívneho charakteru.
Zároveň ešte upozorňujeme, že sa potvrdili naše podozrenia o tom, že k jednotlivým porušovaniam §.znení Zákonníka práce dochádza ani nie tak na základe rozhodnutia zamestnávateľa, ale na základe individuálnej svojvôle jednotlivých riadiacich pracovníkov na ich úsekoch, pretože nedá sa inak vysvetliť rozpor odpovedí v rámci jedného zariadenia, kde jedná časť zamestnancov tvrdí že má nárok na niečo, pričom to isté naopak popiera iná časť zamestnancov z toho istého zariadenia.


Na základe týchto výsledkov, naša Regionálna komora postupuje tieto výsledky kontrolným orgánom SKSaPA, kde bude zvolený ďalší postup ( informovanie prislúchajúceho odboru MZ SR a krajského Inšpektorátu práce Bratislava)


Chceme upozorniť, že napriek interným informáciám o tom, že v rôznych zariadeniach na základe nášho upozornenia zo dňa 9.5.2017 dochádza k náprave, situáciu naďalej pozorne sledujeme a vyzývame vás, v prípade, že naďalej dochádza k rušeniu služieb v rozpore s §90 odsek 9, prípadne e vám bez vášho písomného súhlasu nariadené náhradné voľno miesto riadne vyplatenej mzdy za nadčas ( §97) , stačí tak málo, odfoťte si každý začatý mesiac rozpis služieb a následne odfoťte zmenu vo vašich službách v priebehu mesiaca, a to zmenu, ktorá bola vykonaná bez vášho písomného súhlasu. Na základe takéhoto dôkazu môžeme podať podnet na Inšpektoráte práce, ktorý môže za toto porušovanie udeliť pokutu vo výške niekoľkých desiatok tisíc €, kde následne môže zamestnávateľ, ako právnická osoba, ktorá takýmto konaním nikdy svojich riadiacich zamestnancov písomne nedelegovala, preniesť hmotnú zodpovednosť na konkrétneho riadiaceho pracovníka.